Opublikowano: 09.10.2020 08:33

PW a koronawirus – FAQ

Prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania PW w czasie trwającej pandemii.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania PW w czasie pandemii

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania PW w czasie pandemii

Sprawy studenckie

 • Jak są prowadzone zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021?

Od 19 października do 15 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym. Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 113/2020 Rektora PW

Zdalny tryb kształcenia będzie kontynuowany aż do 29 stycznia 2021 r. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu nr 127/2020 Rektora PW.

 • Kto podejmuje decyzję o trybie i organizacji pracy na danym wydziale?

Dziekan wydziału.

 • Jak uczelnia wspiera pracę zdalną?

Narzędzia wspierające naukę i pracę na odległość tom.in.platformy MS Teamsoraz Moodle. Centrum Informatyzacji PW przygotowało poradnik dotyczący korzystania z nich.

 • Czy są możliwe wizyty w dziekanatach?

Wizyty w dziekanatach powinny się ograniczać do niezbędnego minimum, studenci i doktoranci powinni być obsługiwani przede wszystkim na odległość - telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem platformy MS Teams. Konkretne zasady ustala wydział.

Przed planowaną wizytą w dziekanacie prosimy o umówienie się, dzięki temu łatwiej będzie uniknąć kolejek i gromadzenia.

 • Czy w związku z pandemią koronawirusa terminy składania stypendiów zostaną przedłużone?

Tak, tę kwestię reguluje pismo Prorektora ds. Studenckich.

 • Jak będzie wyglądało przeprowadzanie praktyk?

Decydują o tym dziekani poszczególnych wydziałów.

 • Czy egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane na odległość?

Tak. Decyzję o trybie przeprowadzenia takiego egzaminu podejmuje dziekan. Dokładne zasady określa zarządzenie Rektora PW.

 • Czy w czasie pandemii działa Biblioteka Główna PW?

Biblioteka działa, choć w ograniczonym zakresie. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej BG PW.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 listopada 2020 roku od 9 do 29 listopada 2020 r. Biblioteka Główna i jej Filie zostają zamknięte dla czytelników. Szczegółowe informacje na temat zwrotów, wypożyczeń, rezerwacji i funkcjonowania Biblioteki można znaleźć na jej stronie internetowej.

 • W jaki sposób mogę skorzystać z usług Biura Karier PW jak np. konsultacja CV?

Wszystkie konsultacje CV z doradcami zawodowymi odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem MS Teams oraz Skype. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Karier.

 • Jestem studentem/doktorantem, podejrzewam u siebie zakażenie koronawirusem. Co robić?

Przede wszystkim należy skontaktować się z lekarzem, a następnie jak najszybciej przekazać informację o podejrzeniu zachorowania na adres powiadomienia@pw.edu.pl.

 • Czy w związku z pandemią i wynikającym z niej zmienionym trybem pracy można liczyć na zniżki w opłatach za studia?

Studenci powtarzający w tym semestrze przedmiot, który nawet częściowo jest prowadzony w trybie zdalnym, mogą skorzystać ze zniżki wynoszącej  50%. Jeśli zajęcia są prowadzone stacjonarnie, zniżka nie przysługuje.

W przypadku studiów niestacjonarnych i prowadzonych w języku angielskim maksymalna zniżka wynosi 15%, kiedy wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie. Zniżka jest proporcjonalna do liczby godzin zajęć zdalnych w stosunku do liczby wszystkich godzin zajęć w semestrze, (np. kiedy połowa zajęć jest prowadzona zdalnie przysługuje zniżka 7,5%).
 

Akademiki 

 • Czy do akademików mogą mieć wstęp osoby z zewnątrz?

Obowiązuje zakaz przebywania takich osób w domach studenckich.

 • Czy w akademikach można organizować spotkania towarzyskie, edukacyjne, integracyjne?

Niestety nie.

 • Czy można korzystać z pomieszczeń wspólnych takich jak sale TV, pokoje cichej nauki?

Dopuszcza się taką możliwość. Ostateczną decyzję podejmuje kierownik domu studenckiego w porozumieniu z Radą Mieszkańców.

 • Czy administracja domów studenckich zapewnia maseczki, rękawiczki?

Mieszkańcy muszą sami zaopatrzyć się w środki ochrony indywidualnej. Przed wejściem do budynków przygotowane będą natomiast płyny do dezynfekcji.

 • Co robić w przypadku podejrzenia zakażenia?

Należy skontaktować się z lekarzem POZ lub stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do przekazanych wytycznych.

W przypadku otrzymania decyzji o obowiązkowej kwarantannie mieszkaniec jest zobowiązany do powiadomienia administracji domu studenckiego. Jego kierownik koordynuje dalsze postępowanie i przekazuje stosowną informację na adres powiadomienia@pw.edu.pl.

 

Wyjazdy

 • Czy możliwe są wyjazdy w ramach programu Erasmus+?

Tak, szczegółowe zasady realizowania takich wyjazdów są określone w decyzji Rektora PW.

 • Czy inne wyjazdy studenckie (nieobjęte programem studiów) są możliwe?

Tak. W takim przypadku decyzję podejmuje Rektor na podstawie wniosku kierownika jednostki organizacyjnej lub przewodniczącego Samorządu Studenckiego.

 • Co z wyjazdami służbowymi pracowników i doktorantów?

Wyjazdy są możliwe pod warunkiem podpisania specjalnego oświadczenia (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 104/2020 Rektora PW).

 • Czy są możliwe wizyty gości zagranicznych?

Tak, takie osoby powinny podpisać stosowne oświadczenie (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 104/2020 Rektora PW).

 

Organizacja wydarzeń

 • Czy na PW możliwe jest organizowanie konferencji, szkoleń i innych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, integracyjnych?

Ograniczamy możliwość organizowania wydarzeń tego typu. Na uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, kanclerza, przewodniczącego Samorządu Studenckiego lub Rady Doktorantów oraz związków zawodowych działających na PW Rektor może podjąć decyzję o zorganizowaniu danego wydarzenia w trybie stacjonarnym.

Ograniczenia nie dotyczą wydarzeń organizowanych z użyciem środków porozumiewania się na odległość (imprezy online itp.).
 

Pracownicy

 • Czy w pomieszczeniach biurowych trzeba zakrywać usta i nos?

W przypadku kontaktów osobistych pracowników spoza danego pomieszczenia należy zachować dystans i zasłaniać usta i nos.

 • Czy w przestrzeniach wspólnych PW trzeba zakrywać nos i usta?

Tak, dodatkowo należy pamiętać o zachowywaniu dystansu.
 

 • Czy dokumenty należy przekazywać tradycyjnie, czy drogą elektroniczną?

Wtedy, kiedy to możliwe, dokumenty powinno się przekazywać w formie elektronicznej.

 • Jak powinno wyglądać dostosowanie pomieszczeń biurowych do pracy?

Odległość między poszczególnymi stanowiskami pracy powinna wynosić 1,5 metra. Poza tym kierownicy jednostek organizacyjnych powinni organizować pracę zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi sanitarnymi.

 • Czy jest możliwa praca zdalna?

Tak, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor/kanclerz/kwestor (w zależności od podległości służbowej) na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.

 • Jak tryb pracy zdalnej wpływa na obowiązki pracownika?

Pracownik wykonuje swoje dotychczasowe obowiązki poza miejscem ich stałego wykonywania i pozostaje w dyspozycji kierownika w godzinach pracy, zgodnie z harmonogramem pracy danej jednostki.

 • Mam objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Co mam robić?

W takim przypadku należy zostać w domu, a jeżeli objawy pojawią się w pracy - opuścić ją i albo udać się do izolatorium na terenie jednostki (informacji o takich pomieszczeniach udzielają jednostki), albo wrócić do domu przy zachowaniu wszelkich możliwych środków ostrożności i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, a następnie bezpośrednim przełożonym - mailowo lub telefonicznie. Dodatkowo prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres powiadomienia@pw.edu.pl.

 • Gdzie można zgłaszać informację o objęciu obowiązkową kwarantanną?

Decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego lub informację o terminie kwarantanny należy przesłać na adres powiadomienia@pw.edu.pl. Informację należy również przekazać mailowo lub telefonicznie kierownikowi jednostki organizacyjnej.
 

Wsparcie psychologiczne 

 • Sytuacja związana z koronawirusem negatywnie wpłynęła na moje samopoczucie. Czy jest możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej na PW?

Tak, w Biurze Spraw Studenckich dyżuruje psycholog. Terminy dyżurów można znaleźć na stronie BSS.

 

>> PW a koronawirus – najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania naszej uczelni

>> Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia (oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO)