Znak Politechniki Warszawskiej

NCN dofinansuje projekty z PW

SONATA BIS, konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Nauki, jest skierowana do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

fot. KFF "Focus"

fot. KFF "Focus"

Badacz występujący z wnioskiem w konkursie SONATA BIS 9 musiał wykazać od 1 do 10 prac naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat, spośród których załączy do wniosku od 1 do 3 najważniejszych. Projekty, które będą realizowane w ramach SONATY BIS, mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. Finansowanie o łącznej wartości ponad 166 mln zł otrzyma 74 z 404 zgłoszonych projektów.

Projekty z PW dofinansowane w konkursie SONATA BIS 9:

  • Nowe metody budowania dynamicznych nieliniowych modeli pierścieni magnetycznych z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji dla warunków zmienno-częstotliwościowych i wielko-prądowych, kierownik projektu: dr hab. inż. Marcin Szewczyk, Wydział Elektryczny,
  • HOMER: Uczenie maszynowe zorientowane na człowieka, kierownik projektu: dr hab. inż. Przemysław Biecek, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych,
  • Badania nad zastosowaniem systemów Lab-on-a-chip do analizy regeneracji komórek serca, kierownik projektu: dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, Wydział Chemiczny.