Znak Politechniki Warszawskiej

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW to badanie koordynowane przez Biuro Karier PW. Realizacją badania zajmuje się Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, fot. BPI

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW to badanie koordynowane przez Biuro Karier PW. Realizacją badania zajmuje się Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, fot. BPI

Poznaj wyniki tegorocznego raportu

Jaki wpływ na życie zawodowe mają studia na Politechnice Warszawskiej? Czy ułatwiają one rozpoczęcie kariery i gwarantują satysfakcję? Na te i inne pytania miały okazję odpowiedzieć osoby, które wzięły udział w 8. edycji Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów PW – absolwenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

W kwestionariuszu wysłanym drogą mailową odpowiadali oni na pytania dotyczące ich ścieżki edukacyjnej, oceny jakości kształcenia, jego efektów, a także sytuacji na rynku pracy.

Profil ankietowanych

W gronie 703 badanych mężczyźni stanowili 54,6%, kobiety zaś 45,4%. Zdecydowana większość badanych to mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Niemal połowa ankietowanych studia ukończyła z oceną bardzo dobrą, studenci szóstkowi stanowią niecałe 13% badanych. O wysokim poziomie absolwentów świadczą również wyniki dotyczące osiągnięć akademickich. Ponad 46% badanych wskazało na różne ich formy, m.in. stypendia naukowe, wystąpienia na konferencjach, publikacje w punktowanych czasopismach.

Warto również podkreślić, że badani w trakcie studiów często angażowali się w działalność kół naukowych i różnorodnych organizacji. Ponad 57% absolwentów studiów I stopnia zaznaczyło, że taka aktywność jest brana pod uwagę przez pracodawców prowadzących rekrutację.

Wyniki samooceny

Absolwenci PW ocenili, że w toku studiów najsilniej wykształcili m.in.:

·         umiejętność analitycznego myślenia,

·         nastawienie na ciągły rozwój,

·         umiejętność pracy zespołowej.

Znajomość języka obcego była wskazana przez większość respondentów jako jedna z kluczowych kompetencji na rynku pracy. Ponad 87% badanych zadeklarowało znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.

Jeżeli zaś chodzi o zdobytą wiedzę i umiejętności, to korzysta z niej w swojej pracy w stopniu średnim lub wyższym prawie 70% badanych.

Życie zawodowe

W oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub dzieło jest zatrudnionych 77,6% uczestniczących w badaniu, zaś 8,2% badanych nie pracuje i nie szuka pracy ze względu na chęć kontynuowania nauki.

Absolwenci pracujący w większości prace znaleźli jeszcze w trakcie studiów. Co ciekawe, ponad 41% absolwentów deklarowało, że nie musiało szukać swojej pierwszej pracy – została im ona zaproponowana.

Doskonałą kondycję osób kończących PW potwierdza także informacja dotycząca ich zadowolenia z pracy i zarobków. W dużym lub bardzo dużym stopniu usatysfakcjonowanych jest aż 77,3% ankietowanych. Średnie deklarowane wynagrodzenie przy zatrudnieniu na podstawie umowy wynosi 3700 zł netto. 10% najlepiej zarabiających otrzymuje powyżej 7500 zł (w analizach uwzględniono absolwentów, którzy ukończyli studia w 2018 i 2019 roku).

Niemal połowa absolwentów przyznaje, że samo posiadanie dyplomu PW zwiększa ich szanse na sukces na rynku pracy.

*  *  *

Raport MKZA 2019

Raporty z poprzednich edycji badania są dostępne na stronie Biura Karier.