Znak Politechniki Warszawskiej

Absolwenci PW dumni ze swoich dyplomów

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW – prezentacja wyników

Sekcja Wspierania Badań Społecznych PW na zlecenie Biura Karier Politechniki Warszawskiej przeprowadziła kolejny Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów, którego wyniki właśnie zostały opublikowane w prezentacji poniżej. Ponad połowa absolwentów wierzy, że posiadanie dyplomu PW w dużym lub bardzo dużym stopniu ma pozytywny wpływ na ich szanse na rynku pracy.

Celem badania jest poznanie opinii absolwentów Uczelni na temat ukończonych studiów oraz uzyskanie informacji na temat ich aktualnej sytuacji na rynku pracy. Przedmiotem badania są: oferta edukacyjna Politechniki Warszawskiej oraz ścieżka edukacyjna i zawodowa absolwentów Uczelni.

Kim są respondenci?

2/3 uczestników badania stanowili mężczyźni, a 1/3 kobiety. Znaczna większość ukończyła studia w ciągu ostatnich 5 lat. Większość respondentów uzyskała na dyplomie tytuł inżyniera lub magistra inżyniera oraz ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Absolwenci są ogólnie zadowoleni z ukończenia studiów na swoim wydziale i w Politechnice Warszawskiej. Ponad połowa absolwentów wierzy, że posiadanie dyplomu PW w dużym lub bardzo dużym stopniu ma pozytywny wpływ na ich szanse na rynku pracy.

Studia i co jeszcze?

Odsetek absolwentów studiujących równolegle na innej uczelni bądź studiujących za granicą w obu przypadkach wyniósł ok. 10 proc. Najpopularniejszą formą dokształcania  okazały się studia podyplomowe i doktoranckie, które najczęściej odbywane są w Politechnice Warszawskiej.

1/3 absolwentów należała do organizacji studenckich, charytatywnych, sportowych, politycznych lub angażowała się w inny rodzaj działalności społecznej podczas studiów. 3/4 respondentów pracowało w trakcie studiowania, a najpopularniejsza była praca w Polsce związana z kierunkiem studiów.

Gdzie są zatrudniani absolwenci PW?

Połowa uczestników badania jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, 13,5 proc. w oparciu o umowę zlecenie, a 9 proc. - o umowę o dzieło. Dla największej liczby absolwentów zatrudnionych w oparciu o jakąkolwiek umowę, miejsce pracy stanowią przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym, jednak ten odsetek jest największy wśród respondentów pracujących na umowę o pracę, mniejszy dla pracujących na umowę zlecenie i najmniejszy dla pracujących na umowę o dzieło. Największa część uczestników badania, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę pracuje w dużych firmach (powyżej 250 pracowników), a największa część zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie i umowę o dzieło - w małych firmach (do 50 pracowników). Najwięcej absolwentów, bez względu na rodzaj umowy, jest zatrudnionych w branży informatycznej. Ponad połowa respondentów pracujących w oparciu o umowę o pracę i o dzieło zajmuje stanowiska specjalistyczne, a ponad połowa zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie - stanowiska asystenckie. Ogólnie absolwenci są zadowoleni z wykonywanej obecnie pracy. Pracownicy z umową o pracę posiadają wyższe zarobki niż pracownicy z umową zlecenie i umową o dzieło. Absolwenci znaleźli aktualną pracę głównie w okresie krótszym niż miesiąc.

Nieco ponad 5 proc. zbadanych założyło własną działalność gospodarczą, z czego profil większości z nich jest zgodny z wykształceniem założycieli. Tylko jedna trzecia tych osób zatrudnia pracowników. Najpowszechniejszą branżą samozatrudnienia, tak jak w przypadku zatrudnienia na umowy, okazała się informatyka.

18 proc. uczestników Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów nie pracuje. Najbardziej popularnym powodem pozostawania bez pracy, wskazanym przez prawie dwie trzecie niepracujących, jest kontynuowanie edukacji, a w następnej kolejności niewystarczające doświadczenie zawodowe.

Jak absolwenci PW oceniają swoje kompetencje zawodowe?

Absolwenci najwyżej ocenili swój poziom rozwinięcia analitycznego myślenia, umiejętności przyswajania wiedzy, samorozwoju, otwartości na zmiany, umiejętności pracy w zespole i komunikatywności, natomiast najniżej – wiedzy pozatechnicznej związanej z zagadnieniami ekonomiczno-społecznymi i prawnymi, umiejętności zarządzania zespołem i projektami, posługiwania się językiem obcym i autoprezentacji. Kompetencje których poziom jest najsilniej związany z dochodami absolwentów, czasem poszukiwania przez nich zatrudnienia oraz zadowoleniem z pracy to umiejętność analitycznego myślenia i wiedza specjalistyczna zdobyta na studiach. Jednak bardziej niż od poziomu kompetencji, ocena zadowolenia z pracy zależy od wysokości wynagrodzenia.

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 - prezentacja wyników